All posts tagged "Five Forces Model"

  • วิเคราะห์คุณภาพหุ้นด้วย Five Forces Model ทำอย่างไร?

    การที่เราจะเลือกหุ้นแต่ล่ะตัวเพื่อลงทุนกันยาวๆ นั้น ต้องมีการวิเคราะห์หลายๆ ด้านประกอบกันก่อนนะครับ เพื่อที่จะให้แน่ใจได้ว่า ธุรกิจที่เราจะเข้าร่วมเป็นเจ้าของหรือเข้าร่วมลงทุนด้วยนั้นเป็นธุรกิจที่ดีจริงๆ หรือเปล่า หรือว่าเป็นแค่บริษัทที่คุณภาพต่ำ แกมโกง ผู้บริหารเอาแต่โม้ไปวันๆ (แต่กลับถือโอกาสเอาบริษัทเข้าตลาดหุ้นเพื่อมากินตังนักลงทุนรายย่อยที่ไม่ทันเกม 😈 ) ในช่วงที่เราทำหน้าที่เป็นแมวมอง 🙂 สอดส่องมองหาหุ้นดีๆ นั้น หลังจากที่เราสังเกต หรือมองคล่าวๆ ด้วยตาแล้วว่า ตัวธุรกิจน่าจะไปได้ดี เราก็ควรจะเข้าไปดูว่าบริษัทนี้มีความสามารถทางการแข่งขันที่ยั่งยืน (Durable Competitive Advantage)...